Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

Image Alt

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden volwassenen cursus

Inschrijvingen

 • U kunt zich inschrijven voor de volwassenen cursus via deze link.
 • Onvolledig ingevulde formulieren worden niet verwerkt.
 • Inschrijving is geen garantie voor plaatsing.
 • Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.
 • Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld.

Betaling

 • Betaling dient te geschieden voor aanvang van de cursus.

Al of niet doorgaan van de cursus

 • Bij onvoldoende belangstelling gaat de cursus niet door en wordt het cursusgeld teruggestort. Daarom wordt u verzocht uw bank- of gironummer te vermelden.

 Annulering en restitutie

 •  Annulering moet schriftelijke gebeuren en kan tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus.
 • Bij annulering wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Vanaf twee weken voor aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk en wordt er geen restitutie meer verleend .
 • Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.stichtinchineseschoolarnhem.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de Stichting Chinese School Arnhem website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Stichting Chinese School Arnhem zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Stichting Chinese School Arnhem niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.  Stichting Chinese School Arnhem garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Stichting Chinese School Arnhem wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Stichting Chinese School Arnhem links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Stichting Chinese School Arnhem worden aanbevolen. Stichting Chinese School Arnhem aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Stichting Chinese School Arnhem niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Stichting Chinese School Arnhem behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Stichting Chinese School Arnhem of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Stichting Chinese School Arnhem behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

安恒中文学校 - Stichting Chinese School Arnhem