Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

Stichting Chinese School Arnhem

11/11 Dubbel 11

‘双十一’可不仅仅是‘光棍节’

‘双十一’就是11月11日。在2009年以前,11月11日不过是我们365天中普通的一天。但是现在经过淘宝的宣传,‘双十一’已经变成了大家网上购物的日子。

在这之前,因为11月11 日有很多个‘1’,而‘1’有‘一个人’的意思,所以有人把这一天叫做‘光棍节’,‘光棍’就是单身,没有男朋友没有女朋友的意思。
经过短短几年时间,现在双十一已经变成了中国最大的购物节。这一天,很多网上商店都会降价,鼓励你去购物。去年,就淘宝一个网站,这一天的交易额就有570亿元。
有人说,‘光棍节’没人爱的朋友,要自己爱自己,所以要买东西;‘光棍节’有人爱的朋友,要证明有人爱自己,所以要买东西。总之就是要买买买。那么,你呢?你在‘双十一’买了什么东西?

‘Shuāng shíyī’ kěbù jǐnjǐn shì ‘guānggùn jié’    

‘shuāng shíyī’ jiùshì 11 yuè 11 rì. Zài 2009 nián yǐqián,11 yuè 11 rì bùguò shì wǒmen 365 tiān zhōng pǔtōng de yītiān. Dànshì xiànzài jīngguò táobǎo de xuānchuán,‘shuāng shíyī’ yǐjīng biàn chéngle dàjiā wǎngshàng gòuwù de rìzi.         
Zài zhè zhīqián, yīnwèi 11 yuè 11 rì yǒu hěnduō gè ‘1’, ér ‘1’ yǒu ‘yīgè rén’ de yìsi, suǒyǐ yǒurén bǎ zhè yītiān jiàozuò ‘guānggùn jié’,‘guānggùn’ jiùshì dānshēn, méiyǒu nán péngyǒu méiyǒu nǚ péngyǒu de yìsi.
Jīngguò duǎn duǎn jǐ nián shíjiān, xiànzài shuāng shíyī yǐjīng biàn chéngle zhōngguó zuìdà de gòuwù jié. Zhè yītiān, hěnduō wǎngshàng shāngdiàn dūhuì jiàngjià, gǔlì nǐ qù gòuwù. Qùnián, jiù táobǎo yīgè wǎngzhàn, zhè yītiān de jiāoyì é jiù yǒu 570 yì yuán.       
Yǒurén shuō,‘guānggùn jié’ méi rén ài de péngyǒu, yào zìjǐ ài zìjǐ, suǒyǐ yāomǎi dōngxī;‘guānggùn jié’ yǒurén ài de péngyǒu, yào zhèngmíng yǒurén ài zìjǐ, suǒyǐ yāomǎi dōngxī. Zǒngzhī jiùshì yāomǎi mǎi mǎi. Nàme, nǐ ne? Nǐ zài ‘shuāng shíyī’ mǎile shénme dōngxī?

Dubbel 11 is niet alleen de dag voor singles

11 november is het ‘shuang shi yi’ (Dubbel 11). Voor het jaar 2009 was 11 november een normale dag zoals bijna alle 365 dagen in een jaar. Tegenwoordig is Dubbel 11 door de promoties van TaoBao (grootste online winkel in China) een (online) shopping dag geworden.
Voorheen stond Dubbel 11 bekend als de dag voor de singles, omdat 11/11 een heleboel nummers 1 bevat en ‘1’ betekent alleen. Guang gun betekent single, dus mensen die geen vriend of vriendin hebben.
In de afgelopen paar jaar is Dubbel 11 nu de grootste shopping dag van China geworden. Deze dag hebben veel (online) winkels korting en uitverkoop om de verkoop te stimuleren. Vorig jaar heeft Taobao alleen al meer dan 57 biljoen transacties gemaakt.
Sommige singles in China zeggen dat ze geen partner hebben die van hen houdt en daarom moeten van zichzelf moeten houden en zichzelf moeten verwennen door te gaan winkelen. De mensen die wel een partner hebben moeten bewijzen dat er van ze gehouden wordt en kopen daarom spullen. Simpel gezegd, iedereen koopt koopt koopt. En jij? Wat heb je gisteren gekocht?
Naamloos1.png