Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

Stichting Chinese School Arnhem

Stichting Chinese School Arnhem vierde dit jaar maanfeest op 30 september 2017(中秋节)

Het maanfeest hebben we dit jaar op 30 september gevierd. Dat is inmiddels al bijna een maand geleden. Vorig jaar hebben we rond deze tijd geleerd over de legende van Chang’e en wat vooraf deze legende speelde (lees hier). Dit jaar hebben we gekeken naar waarom er op veel plaatjes Change’e staat afgebeeld met konijnen. Hoe zat het ook al weer… Weet je waarom Chang’e samen met konijnen op de maan leeft?
玉兔-嫦娥.jpg

* 玉兔捣药 传说

      众所周知,嫦娥吞下了不老药,飞到了月亮上成为了仙子
      相传,嫦娥与整天不停砍着桂树的吴刚,和一只小兔子为伴。那只小兔子正是月兔。嫦娥为了早日和后裔团聚,催促玉兔捣药做仙丹。那玉兔是怎么来的呢
      相传很久很久以前,有一个神仙,他化身为可怜的老人,分别向狐狸、猴子和兔子乞食。狐狸和猴子都给了老人食物,可是兔子却没有。老神仙他正犯嘀咕,谁知这兔子忽然大声地告诉老人,让老人吃了他!老人告诉小兔子,他本来想有行乞来试动物们的善心,没想到最善良的是小兔子。老人告诉小兔子,即日起,它就是广寒宫的玉兔了,陪伴嫦娥,捣制不老药
.png
 
De leerlingen van de klassen MK (Mevr. Lin) en M1 (juf Maylinthia) hebben aandachtig zitten luisteren naar het verhaal. Vervolgens hebben ze samen met leerlingen uit klas M3 (juf Wang) een lied leren zingen. Dit lied willen de kinderen graag met jullie delen en zingen voor familieleden die ver weg wonen, maar wel erg dierbaar zijn. Bekijk snel onderstaande video! Spot jij onze Chang’e en de meest lieve konijnen van Stichting Chinese School Arnhem?

Yùtù dǎo yào chuánshuō yī
zhòngsuǒzhōuzhī, cháng’é tūn xià liǎo bùlǎo yào, fēi dàole yuèliàng shàng chéngwéile xiānzǐ.
Xiāngchuán, cháng’é yǔ zhěng tiān bù tíng kǎnzhe guì shù de wúgāng, hé yī zhǐ xiǎo tùzǐ wèi bàn. Nà zhǐ xiǎo tùzǐ zhèng shì yuè tù. Cháng’é wèile zǎorì hé hòuyì tuánjù, cuīcù yùtù dǎo yào zuò xiāndān. Nà yùtù shì zěnme lái de ne?
Xiāngchuán hěnjiǔ hěnjiǔ yǐqián, yǒu yīgè shénxiān, tā huàshēn wèi kělián de lǎorén, fēnbié xiàng húlí, hóuzi hé tùzǐ qǐshí. Húlí hé hóuzi dōu gěile lǎorén shíwù, kěshì tùzǐ què méiyǒu. Lǎo shénxiān tā zhèngfàn dígū, shéi zhī zhè tùzǐ hūrán dàshēng de gàosù lǎorén, ràng lǎorén chīle tā! Lǎorén gàosù xiǎo tùzǐ, tā běnlái xiǎng yǒu xíngqǐ lái shì dòngwùmen de shànxīn, méi xiǎngdào zuì shànliáng de shì xiǎo tùzǐ. Lǎorén gàosù xiǎo tùzǐ, jírì qǐ, tā jiùshì guǎng hán gōng de yùtùle, péibàn cháng’é, dǎo zhì bùlǎo yào.